Algemene Ledenvergadering 23 januari

vrijdag 23 januari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering
aanvang 20:00 uur in de kantine

 Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen ALV 14-02-2014
 • Financieel overzicht, afsluiting 2014 (balans, winst- /verliesrekening)
 • Verslag kascommissie
 • Benoemen en installeren 2 leden voor de kascommissie
 • Aftreden en (her)benoemen leden bestuur

Functie                                          Naam                              Herkiesbaar             Kandidaat

Voorzitter                                     Addie Braakman              Ja
American Football                     Addie Braakman             Ja
Honkbal                                        Frits Budding                   Ja
Softbal                                            Denise Ultee                    Nee
Penningmeester                          Rosanne Kamer              Nee                          Sandrino Budding
Algemeen lid                                vacant                                                                 Leon van den Hazel

Graag roepen wij hierbij kandidaten op om zich kandidaat te stellen voor deze functies. Mocht u interesse hebben, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan het bestuur vóór de ALV.

PAUZEalv

 • Contributie (vaststellen contributie 2015)
 • Begroting 2015
 • Jaarverslagen 2015
 • Update brainstormsessie/PvA 2014
 • Opbrengt Grote Clubactie/NUON Club Competitie/Sponsorkliks (Marjanne)
 • Huisregels – in en rondom de dugouts
 • NL Doet 2015/ Klusdagen (Marjanne)
 • Rondvraag
 • Sluiting

N.B. indien op deze ledenvergadering niet het reglementair vereiste minimum aantal leden aanwezig is voor het nemen van besluiten, zal, conform de statuten, dezelfde avond een tweede ledenvergadering worden gehouden. De stukken met betrekking tot deze ledenvergadering zijn, vanaf 2 weken voor de vergadering, per e-mail op te vragen bij Marjanne Middelink, secretaris@hurricanes.nl

You may also like...